Έτος κατασκευής: 2017

Εργασίες: Πολιτικού Μηχανικού,

Μηχανολογική και Ηλεκτρολογική εγκατάσταση