Βιομηχανικές Εφαρμογές

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι απαιτήσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι υψηλές και προϋποθέτουν εφαρμογές συμβατές με τις σύγχρονες απαιτήσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια για την προστασία τόσο των εγκαταστάσεων, όσο και του προσωπικού.
Στη dienergia ο σχεδιασμός και η κατασκευή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και οργανωμένα συνεργεία με αδειούχους τεχνίτες ηλεκτρολόγους. Έτσι, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος εργασιών ανταποκρινόμενη στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές.
Γνωρίζοντας τη σημασία του χρόνου στις βιομηχανικές εφαρμογές, το έμπειρο προσωπικό της dienergia διαχειρίζεται την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εξασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα η dienergia αναλαμβάνει:

  • Αυτοματισμούς (PLC, BMS, ACCESS CONTROL)
  • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις φωτισμού
  • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κινήσεως
  • Συστήματα Ασφαλείας – Συναγερμού
  • Ηλεκτρονικά Δίκτυα – Δομημένη Καλωδίωση
  • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις για Οπτικοακουστικά Μέσα
  • Πυρανίχνευση – Πυρασφάλεια – Πυροσβεστικές Μελέτες
  • Υποσταθμοί Χαμηλής, Μέσης Τάσης
  • Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)
  • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Γεννήτριες)