Επίβλεψη έργων

Το κομμάτι της επίβλεψης ενός έργου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του. Η dienergia προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης Η/Μ έργων και φωτοβολταϊκών σταθμών και διασφαλίζει την ολοκλήρωσή τους μέσα στα χρονικά, ποιοτικά και οικονομικά πλαίσια που έχουν τεθεί από τον πελάτη. Διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στην διεκπεραίωση σύνθετων και απαιτητικών project αλλά και εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την εγκατάσταση και την λειτουργία κάθε Η/Μ συστήματος, μπορεί να αναλάβει με αξιοπιστία την επίβλεψη στην αποπεράτωση ενός έργου.
Οι επιβλέποντες μηχανικοί της dienergia προσφέρουν τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να υλοποιηθεί το έργο με επιτυχία από τον έλεγχο της μελέτης, τον σχεδιασμό και την προμήθεια των υλικών, μέχρι την περάτωση. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η σωστή κατασκευή στον προβλεπόμενο χρόνο, η μείωση του κόστους συνολικά και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων.