Συντήρηση έργων

Καθώς είναι γνωστό , η ολοκλήρωση ενός έργου δε σταματά στην υλοποίησή του, αλλά συνεχίζεται και μετά από αυτήν ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην βελτιστοποίηση της απόδοσης. Η dienergia προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Φωτοβολταϊκών σταθμών διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Για να είναι επικερδής οι επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι απαραίτητη η συνεχής και αδιάληπτη λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε δυσπρόσιτους προορισμούς και είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, θεωρούμε αναγκαία την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και βλαβοληψίας μετά την αποπεράτωση του έργου.